description
当前位置:主页 > 产品 > 梅凯(merger)产品 > megger电机故障测试仪 >

Baker AWA-IV 静态电机分析仪

/uploads/211028/1-21102QI412V1.png
型号:Baker AWA-IV
品牌:Megger(梅凯)

特色:
量程包括2 kV、4 kV、6 kV和12 kV型号
测试功能包括:电涌、绕组电阻、兆欧、极化指数、介质吸收、连续斜坡直流步进电压和直流耐压测试
12 kV HO(高输出)型号可用于对大型电机和发电机进行浪涌测试
与Baker PPX Power Pack兼容,以扩展绝缘测试电压量程(仅限6 kV、12 kV和12 kV HO版本)
符合IEEE和IEC的浪涌测试要求
利用获得专利的脉冲与脉冲误差面积比(PP-EAR)技术比较浪涌波形
仪器是现场便携式的,集成了先进的匝间评估功能
操作系统加入了Microsoft Windows 10 
USB端口用于使用Windows 10即插即用打印机进行数据传输和打印

资料下载
Baker AWA-IV静态电机分析仪是为电机维修、 电机可靠性测试和电机维护的专业人士设计的。它是一种 全自动的电机分析仪,能够通过可重复的和用户设置的测 试对电机的绝缘和电路进行彻底而全面的评估。这种仪器 也常被用来评估和测试改造后的电机的质量或者新电机出 厂前的质量检测。
Baker AWA-IV是一款操作简单的仪器,它具有直观的和触 摸屏式的用户界面。而且通过做综合性的一系列高低压测 试来很容易地判断电机的问题。测试结果是非常简单易懂 的图形和报告,电机维护专业人员能够用这些测试结果来 降低电机维护成本以及减少非计划停机。
提高测试可靠性
Baker AWA-IV的操作系统是Microsoft Windows 10。由于具有操作系统,操作人员就能对被测电机的测试项目做编程。独特的用户编程特性能让用户在多年测试同一台电机 的时候只编程一次(仪器测试标准不变时),节省了用户大量的时间和人力。
Baker AWA-IV系列分析仪能够执行以下的测试:
绕组电阻测试 (Res)  
绝缘电阻测试 (IR)
介电分析(DA)  
极化指数 (PI)  
直流高压对地步进电压测试 (DC step-voltage)  
直流高压对地电压持续爬升测试 (DC continuous ramped)  
直流高压对地耐压测试 (HIPOT)  
匝间浪涌测试 (SURGE)

Baker AWA-IV 特性:
Megohm、PI 、DA、DC step-voltage、 DC hipot 测试能力  
具有能够被用作数据转移和连接即插即用的打印机的 USB接口
无线网络功能
RJ-45网线接口  
12 kV HO (高输出功率) 版本具有对大型电机进行匝间 浪涌测试的能力  
电源箱PPX的兼容性 (AWA 6 kV、12 kV、以及 12 kV HO)
标配固态硬盘  
Windows 10操作系统
IEEE和IEC标准的匝间浪涌测试

大型电机测试能力
Baker AWA-IV是依靠与电源增压箱附件-PPX一起工作来增加测试能的。BAKER增压 箱的型号有PPX30、PPX 30A和PPX40,这些电源增压箱能够使得对高压绕组的测试成为可能。仪器通过可调变压器对输出电压进行控制,最高输出电压可达四万伏。当电源增压箱和AWA-IV一起使用的时候,就能做匝间浪涌和对地耐压测试,此时 AWA-IV是作为控制器、记录仪和显示器存在的。

  BakerAWA-IV/12 HO BakerAWA-IV/12 BakerAWA-IV/6 BakerAWA-IV/4 BakerAWA-IV/2
匝间浪涌测试
输出电压 0 - 12000 V 0 - 12000 V 0 - 6000 V 0 - 4250 V 0 - 2160 V
最大输出电流 800 A 600 A 250 A 450 A 250 A
脉冲能量 7.2 J 2.88 J 0.72 J 0.9 J 0.2 J
储存电容 0.1 µF 0.04 µF 0.04 µF 0.1 µF 0.1 µF
扫频范围 2.5 - 200 µs/Div 2.5-200 µs/Div 2.5-200µs/Div 2.5- 200 µs/Div 2.5- 200 µs/Div
每刻度电压 250/500/1000/2000 250/500/1000/2000 250/500/1000/2000 250/500/1000/2000 250/500/1000
重复率 5 Hz 5 Hz 5 Hz 5 Hz 5 Hz
电压测量精度 ± 12% 1 ± 12% 1 ± 12% 1 ± 12% 1 ± 12% 1
直流对地耐压测试          
输出电压 0 - 12000 V 0 - 12000 V 0 - 6000 V 0 - 4000 V 0 - 2000 V
最大输出电流 10 mA 5 mA 5 mA 5 mA 10 mA
电流分辨率 0.1,1,10,100µA/Div 0.1,1,10,100µA/Div 0.1,1,10,100µA/Div 0.1,1,10,100µA/Div 0.1,1,10,100µA/Div
过电流阈值设定 (系数 @ 0.8 1, 10, 100, 1000 µA 1, 10, 100, 1000 µA 1, 10, 100, 1000 µA 1, 10, 100, 1000 µA 1, 10, 100, 1000 µA
全量程电压和电流测试值 精度 ± 5% ± 5% ± 5% ± 5% ± 5%
MΩ准确度 ± 10% ± 10% ± 10% ± 10% ± 10%
最大MΩ读数 >50 GΩ >50 GΩ >50 GΩ >50 GΩ >50 GΩ
电阻测量范围 1 mΩ - 800 Ω 1 mΩ - 800 Ω 1 mΩ - 800 Ω 1 mΩ - 100 Ω 1 mΩ - 100 Ω
物理特性          
重量 kg (lb) 22.7 kg (50 lb) 19 kg (42 lb) 19 kg (42 lb) 8.2 kg (18 lb) 8.2 kg (18 lb)
外观尺寸, 厘米 (寸) 40.6 x 20.3 x 53.3 (16 x 8 x 21) 40.6 x 20.3 x 53.3 (16 x 8 x 21) 40.6 x 20.3 x 53.3 (16 x 8 x 21) 38.1 x 20.3 x 20.3 (15 x 8 x 8) 38.1 x 20.3 x 20.3 (15 x 8 x 8)
电源要求 85 - 264 V AC 2.5 A时50/60 Hz 85 - 264 V AC 2.5 A时50/60 Hz 85 - 264 V AC 2.5 A时50/60 Hz 85 - 264 V AC 2.5 A时50/60 Hz 85 - 264 V AC 2.5 A时50/60 Hz

  BakerAWA-IV/12 HO BakerAWA-IV/12 BakerAWA-IV/6 BakerAWA-IV/4 BakerAWA-IV/2
匝间浪涌测试
输出电压 0 - 12000 V 0 - 12000 V 0 - 6000 V 0 - 4250 V 0 - 2160 V
最大输出电流 800 A 600 A 250 A 450 A 250 A
脉冲能量 7.2 J 2.88 J 0.72 J 0.9 J 0.2 J
储存电容 0.1 µF 0.04 µF 0.04 µF 0.1 µF 0.1 µF
扫频范围 2.5 - 200 µs/Div 2.5-200 µs/Div 2.5-200µs/Div 2.5- 200 µs/Div 2.5- 200 µs/Div
每刻度电压 250/500/1000/2000 250/500/1000/2000 250/500/1000/2000 250/500/1000/2000 250/500/1000
重复率 5 Hz 5 Hz 5 Hz 5 Hz 5 Hz
电压测量精度 ± 12% 1 ± 12% 1 ± 12% 1 ± 12% 1 ± 12% 1
直流对地耐压测试          
输出电压 0 - 12000 V 0 - 12000 V 0 - 6000 V 0 - 4000 V 0 - 2000 V
最大输出电流 10 mA 5 mA 5 mA 5 mA 10 mA
电流分辨率 0.1,1,10,100µA/Div 0.1,1,10,100µA/Div 0.1,1,10,100µA/Div 0.1,1,10,100µA/Div 0.1,1,10,100µA/Div
过电流阈值设定 (系数 @ 0.8 1, 10, 100, 1000 µA 1, 10, 100, 1000 µA 1, 10, 100, 1000 µA 1, 10, 100, 1000 µA 1, 10, 100, 1000 µA
全量程电压和电流测试值 精度 ± 5% ± 5% ± 5% ± 5% ± 5%
MΩ准确度 ± 10% ± 10% ± 10% ± 10% ± 10%
最大MΩ读数 >50 GΩ >50 GΩ >50 GΩ >50 GΩ >50 GΩ
电阻测量范围 1 mΩ - 800 Ω 1 mΩ - 800 Ω 1 mΩ - 800 Ω 1 mΩ - 100 Ω 1 mΩ - 100 Ω
物理特性          
重量 kg (lb) 22.7 kg (50 lb) 19 kg (42 lb) 19 kg (42 lb) 8.2 kg (18 lb) 8.2 kg (18 lb)
外观尺寸, 厘米 (寸) 40.6 x 20.3 x 53.3 (16 x 8 x 21) 40.6 x 20.3 x 53.3 (16 x 8 x 21) 40.6 x 20.3 x 53.3 (16 x 8 x 21) 38.1 x 20.3 x 20.3 (15 x 8 x 8) 38.1 x 20.3 x 20.3 (15 x 8 x 8)
电源要求 85 - 264 V AC 2.5 A时50/60 Hz 85 - 264 V AC 2.5 A时50/60 Hz 85 - 264 V AC 2.5 A时50/60 Hz 85 - 264 V AC 2.5 A时50/60 Hz 85 - 264 V AC 2.5 A时50/60 Hz

在线客服
热线电话

微信公众账号